Ilgtspējība

Ilgtspējība

Tā ir mūsu misijas būtība, mūsu darbību dzinējspēks un vīzija, kas virza mūs uz priekšu. Strādājot mūsdienu sarežģītajā pasaulē, esam stingri apņēmušies veicināt drošu, atbildīgu un ilgtspējīgu vidi.

"Vision Zero"  vīzija ir vissvarīgākais  mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību elements, kas atspoguļo mūsu holistisko pieeju  tam, kā novērst ne tikai ar satiksmi saistītus nāves gadījumus un smagas traumas, bet arī būtiski samazināt negatīvo ietekmi uz vidi.
Mūsu centieni neaprobežojas tikai ar īstermiņa mērķiem, jo mūsu darbībā cenšamies integrēt vides ilgtspējību, sociālo atbildību un stingru korporatīvo pārvaldību.

Šī visaptverošā apņemšanās nodrošina mūsu apņēmību radīt pozitīvu un ilgstošu ietekmi uz sabiedrību – par katru dzīvi. Katrā braucienā.

Tādā veidā mēs ne tikai strādājam, lai apmierinātu cerības, bet arī esam savas nozares priekšgalā, paverot ceļu drošākai un ilgtspējīgākai nākotnei.

Iesaistīšanās ilgtspējības iniciatīvās

ANO Globālais līgums

Saferoad Group piedalās ANO Globālajā līgumā. Piedaloties ANO Globālajā līgumā, mēs esam vēlreiz apliecinājuši savu apņemšanos būt atbildīgam uzņēmumam, kas vadās pēc ANO noteiktajiem desmit principiem. Desmit principi, kas nosaka ilgtspējīgus risinājumus, ir izklāstīti cilvēktiesību, darba, vides un pretkorupcijas jomās.

 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) ir vizionārs satvars, kas ietver 17 mērķus un 169 uzdevumus, kuru mērķis ir līdz 2030. gadam risināt galvenās sociālās, ekonomiskās un vides problēmas. Šie mērķi sniedzas tālāk par centieniem risināt kritiskus apdraudējumus, aizsargāt mūsu planētu un nodrošināt tās iedzīvotāju labklājību.

Šīs globālās iniciatīvas ietvaros Saferoad ir izdarījis stratēģisku izvēli koncentrēties uz konkrētiem mērķiem, kas atspoguļo mūsu pamatvērtības un kompetenci. Ar šo apņemšanos mēs vēlamies veicināt nozīmīgas pārmaiņas un sekmēt gaišāku un ilgtspējīgāku nākotni visiem:

SDG 3 - veselība un labklājība ANO mērķis ir nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt labklājību visu vecumu cilvēkiem,  bet 3.6. sadaļa īpaši pievēršam uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Saferoad piedāvā produktus un pakalpojumus, kas veicina drošākus ceļus. Piegādājot augstas kvalitātes drošības produktus, 
kas paredzēti drošības līmeņa paaugstināšanai, un daloties zināšanās par ceļu satiksmes drošības  uzlabošanu, mēs cenšamies paaugstināt drošības līmeni visā nozarē.
SDG 8 - pienācīgs darbs un ekonomiskā izaugsme Šis ANO mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, iekļaujošu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgu darbu visām personām. Saferoad tic dažādībai un nepārtraukti cenšas to palielināt mūsu personāla atlases procesos, kā arī visām personām nodrošināt iekļaujošu un atvērtu darba kultūru un iespējas. Uzņēmums Saferoad nopietni uztver savu darbinieku intereses un ievēro ANO Cilvēktiesību deklarāciju un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) standartus.
SDG 9 - Rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra Šis ANO mērķis ir izveidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un inovācijas. Saferoad mērķis ir uzlabot infrastruktūras drošību, noturību un sagatavot to nākotnes mobilitātes vajadzībām. Ar augstas kvalitātes produktiem un lielu uzmanību pievēršot pētniecībai un pielietojumam, mēs cenšamies būt līderi savā jomā.
SDG 12 - Atbildīgs patēriņš un ražošana Šis ANO mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus. Saferoad veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu patēriņš un ražošana vienmēr ir ilgtspējīgi. Mēs esam sertificējuši lielāko daļu savu ražošanas iekārtu atbilstoši ISO14001 standartam, ieviesuši siltumnīcefekta gāzu ziņošanas sistēmu un veicam mūsu piegādātāju pārbaudi.