Algemene inkoopvoorwaarden

Saferoad Holland BV

Artikel 1 - Algemeen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de leverancier geacht deze algemene inkoopwaarden  te hebben aanvaard, ook indien de leveringsvoorwaarden van de leverancier hiervan afwijken.
Artikel 2 - Prijzen
Alle prijzen zijn vast en gelden franco plaats van levering, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking. Prijsverhogingen als gevolg van meerleveringen kunnen alleen dan worden doorberekend, indien deze door ons tevoren schriftelijk werden aanvaard. De prijzen dienen in Euro te worden genoteerd; verrekening van koersverschillen is niet mogelijk.
Artikel 3 - Levertijd
De leverancier is verplicht de in de bestelling vermelde datum strikt aan te houden. In geval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door ons is geaccepteerd, behouden wij ons in alle gevallen het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze overige wettelijke rechten.
Artikel 4 - Plaats van levering
De plaats van levering is aangegeven in de bestelling. Bij foutieve adressering door de leverancier zijn de meervrachtkosten voor zijn rekening. Indien de prijzen "af-fabriek" zijn overeengekomen, dienen de leveringen toch franco plaats van levering plaats te vinden, in welk geval de vrachtkosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien de zaken door of namens ons worden afgehaald, dient de leverancier hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
Artikel 5 - Transportverzekering
Bij leveringen franco plaats van levering is het risico van transportschade voor rekening van de leverancier.
Artikel 6 - Eigendomsovergang en -risico
De overgang van de eigendom en het risico vindt plaats zodra de zaken door ons in ontvangst zijn genomen. In geval van afkeuring berusten eigendom en risico van de betrokken zaken bij de leverancier vanaf de datum van verzending van de desbetreffende mededeling aan de leverancier.
Artikel 7 - Facturen, verzendadviezen en paklijsten
Alle facturen dienen in tweevoud te worden ingediend. Het niet voldoen aan het in de bestelling vermelde verzoek verzendadviezen en paklijsten te zenden aan de voorgeschreven adressen, alsmede het niet volledig invullen van deze documenten, met alle noodzakelijke gegevens, zoals referentienummers e.d., zal vertraging in de betaling tot gevolg kunnen hebben.
Artikel 8 - Ter beschikking te stellen zaken
Alle zaken, welke door ons voor de uitvoering van een opdracht aan de leverancier ter beschikking worden gesteld, worden franco toegezonden en blijven onder alle omstandigheden onze eigendom.
Schade aan door ons ter beschikking gestelde zaken komt voor rekening van de leverancier.
Artikel 9 - Tekeningen en matrijzen
Alle door ons ter beschikking gestelde tekeningen, matrijzen e.d. blijven onze eigendom en dienen direct na afloop van de fabricage aan ons te worden geretourneerd.
Leverancier zal deze noch mogen gebruiken noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de levering aan ons, tenzij wij uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming hebben gegeven. 
Artikel 10 - Afkeuring
In ontvangstneming noch betaling van de zaken houdt aanvaarding in. Indien mocht blijken dat de zaken niet overeenstemmen met de in de bestelling en/of specificatie omschreven eisen, zijn wij gerechtigd de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze overige wettelijke rechten.
Artikel 11 - Garantie
De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Zij dient de eigenschappen te bezitten, die wij op grond van de overeenkomst mochten verwachten, met name de eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik van de zaak en waarvan wij de aanwezigheid niet behoefden te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik, dat bij de overeenkomst is voorzien. De leverancier is gehouden op eerste aanzegging van ons alle fouten en gebreken weg te nemen, hetzij door herstel, hetzij door vervanging, zulks te onzer keuze. In geval van niet-nakoming hiervan door de leverancier, hebben wij het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die aan of door de geleverde zaken ontstaat ten gevolge van fouten of gebreken aan de geleverde zaken, zulks volgens de bovengenoemde garantie, alsmede volgens de regels van het Nederlands burgerlijk recht. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade door overschrijding van de levertijd, schade aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte schade, die bij ons of bij derden ontstaat. De leverancier zal ons ter zake van aansprakelijkheid jegens derden vrijwaren en zal ons zonodig schadeloos stellen.
Artikel 13 - Industriële eigendom
De leverancier staat er voor in dat de door hem aan ons te leveren zaken geen inbreuk maken op rechten van industriele eigendom van derden en vrijwaart ons tegen alle aanspraken, die uit hoofde hiervan op ons worden gemaakt. Leverancier zal ons alle kosten, schade en interesten vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.
Artikel 14 - Betaling
Tenzij door ons na ontvangst van de zaken gereclameerd wordt over kwaliteit of kwantiteit van het geleverde, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangst factuur. Vooruitbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij in de bestelling anders is vermeld. In dat geval worden alle verrichte vooruitbetalingen beschouwd als een lening aan de leverancier, totdat de bestelling geheel is uitgeleverd.
Bij vooruitbetaling dient een bankgarantie te worden verstrekt. Facturen, welke o.i. onvoldoende gegevens bevatten voor afhandeling, zoals bijvoorbeeld ordernummers e.d. zullen door ons ter completering worden geretourneerd.
Artikel 15 - Identificatie van zaken
Alle in de bestelling of op de tekeningstuklijsten vermelde identificatievoorschriften dienen strikt te worden aangehouden en duidelijk te worden aangebracht; de leverancier kan worden verplicht bij niet-nakomen van het bovenstaande deze identificatie alsnog te verrichten op het aanleveradres.
Artikel 16 - Geschillen
Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Op een geheel of gedeeltelijk krachtens deze voorwaarden afgesloten overeenkomst is steeds Nederlands recht van toepassing.