Mūsų požiūris į tvarumą

Pastangos tavrumo srityje

Tvarumas yra pagrindinė Saferoad Group strateginio planavimo ir valdymo sistemų sudedamoji dalis. Direktorių valdybai tenka didžiausia atsakomybė už tvarumo klausimus, o grupės vadovų komanda prižiūri kasdienius tvarumo strategijų veiklos aspektus.

Grupės lygmeniu ESG vadovas yra atsakingas už tvarumo darbotvarkės integravimą į įmonės strateginius tikslus visoje grupėje.

Keturioms mūsų verslo sritims pavesta parengti veiksmų planus ir įvykdyti pagrindinius veiklos rodiklius, kurie laikomi svarbiausiais jų tvariai veiklai stebėti.

Šioms pastangoms paremti grupė įsteigė ESG funkcinę grupę. Ši komanda užtikrina integruotą požiūrį į tvarumą ir socialinę atsakomybę visoje bendrovėje. ESG funkcinę grupę sudaro nariai iš skirtingų grupės įmonės padalinių ir įvairių pagalbinių sričių, todėl joje sukaupta daug įžvalgų ir patirties.

ESG prioritetai

Šiais prioritetais siekiama didinti teigiamą poveikį ir kartu mažinti riziką, užtikrinant, kad mūsų veikla, kultūra ir įsipareigojimai būtų vykdomi sąžiningai, įžvalgiai ir laikantis bendros atsakomybės už planetą ir jos žmones.

Toliau pateikiame trumpą ESG sričių, kurioms skiriame daugiausia dėmesio, apžvalgą; kiekviena jų yra kertinis akmuo mūsų kelyje siekiant išmatuojamos ir reikšmingos pažangos.

Atsakingi pirkimai
  • Siekiame kelti aukščiausius tvarumo lūkesčius savo verslo partneriams ir prisidėti prie jų tobulėjimo.
Veiksmai klimato srityje
  • Siekiame dekarbonizuoti savo veiklą ir vertės grandinę, remdamiesi moksliškai pagrįstu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu.
Žaliavų ciklo uždarymas
  • Perdirbdami ir pakartotinai naudodami gaminius siekiame sumažinti veiklos ir su gaminiais susijusių medžiagų atliekų kiekį beveik iki nulio.
Sąžiningumo kultūra
  • Visada laikomės aukščiausių atsakingo verslo praktikos standartų.
  • Visada elgiamės su žmonėmis gerbdami jų teises, orumą ir poreikius.
Saugūs, sveiki ir klestintys žmonės
  • Siekiame sukurti įkvepiančią ir įtraukią darbo vietą, kurioje mūsų žmonės kasdien jaučiasi saugūs.
Gaminiai ir paslaugos siekiant gerų tikslų
  • Siekiame prisidėti prie saugių kelionių keliuose diegdami produktų naujoves ir teikdami kelių priežiūros paslaugas.
  • Bendradarbiaudami su klientais ir pramonės atstovais siekiame skatinti rinkos paklausą mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantiems ir atsakingiems ilgalaikiams sprendimams.

 

Jei norite sužinoti, kaip Saferoad sprendžia faktines ir potencialias neigiamas pasekmes žmogaus teisėms ir tinkamoms darbo sąlygoms, kreipkitės į mus.