Kestävä liiketoiminta

Se on missiomme ydin, liiketoimintamme kantava voima ja visio, joka vie meitä eteenpäin. Kun navigoimme modernin maailman monimutkaisuudessa, pysymme vakaasti sitoutuneina turvallisen, vastuullisen ja kestävän ympäristön edistämiseen.

Vision Zero on keskeinen osa sitoutumistamme kestävään kehitykseen, joka edustaa kokonaisvaltaista lähestymistapaamme paitsi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten poistamiseen myös negatiivisten vaikutusten merkittävään vähentämiseen ympäristöön ja  yhteiskuntaan liittyvissä ulottuvuuksissa.

Ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa(ESG) on meille ensisijaisen tärkeä tavoite vastataksemme nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin sekä ollaksemme vastuullinen toimija alallamme. 

Tämä kattava sitoumus korostaa omistautumistamme positiivisen ja kestävän vaikutuksen tekemiseen yhteiskuntaan - jokaiselle elämälle. Jokaisella matkalla.

Tällä tavoin emme vain noudata odotuksia; Liikumme alamme eturintamassa ja raivaamme tietä kohti turvallisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Sitoutuminen kestävän kehityksen aloitteisiin

YK:n Global Compact -aloite

Saferoad Group on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa. Osallistumalla YK:n Global Compact -aloitteeseen olemme sinetöineet sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan YK:n määrittelemien kymmenen periaatteen kautta. Kymmenen periaatetta kestävien ratkaisujen valitsemiseksi on määritelty ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla.

Lue lisää edistystä koskevasta tiedonannosta

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) hahmotellaan visionäärinen kehys, joka koostuu 17 tavoitteesta ja 169 alatavoitteesta, joiden tavoitteena on vastata keskeisiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöhaasteisiin vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet eivät ole pelkkiä pyrkimyksiä; Ne torjuvat kriittisiä uhkia, suojelevat planeettaamme ja varmistavat sen asukkaiden hyvinvoinnin.

Saferoad, joka on linjassa tämän maailmanlaajuisen aloitteen kanssa, on strategisesti päättänyt keskittyä tiettyihin tavoitteisiin, jotka heijastavat ydinarvojamme ja asiantuntemustamme. Tämän sitoumuksen avulla pyrimme edistämään merkityksellistä muutosta ja edistämään valoisampaa ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille:

SDG3- 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

YK:n tavoitteena on taata terveellinen elämä ja edistää hyvinvointia kaikenikäisille, viitaten erityisesti liikenneturvallisuuteen alatavoitteessa 3.6. Saferoad toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka edistävät turvallisempia teitä. Toimittamalla korkealaatuisia turvallisuustuotteita, jotka on räätälöity lisäämään turvallisuutta, ja jakamalla tietoa siitä, miten liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ympäristömme kanssa, pyrimme nostamaan turvallisuustasoa koko alalla.

SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

YK:n tavoitteena on edistää kestävää, osallistavaa ja kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista työtä kaikille. Saferoad uskoo monimuotoisuuteen ja pyrkii jatkuvasti lisäämään sitä rekrytointiprosesseissaan sekä varmistamaan osallistavan ja avoimen työkulttuurin ja mahdollisuudet kaikille. Saferoad ottaa työntekijöidensä edut vakavasti ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeja.

SDG 9 – Teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri

YK:n tavoitteena on rakentaa joustavaa infrastruktuuria, edistää osallistavaa ja kestävää teollistumista ja edistää innovointia. Saferoad pyrkii parantamaan infrastruktuurin turvallisuutta ja häiriönsietokykyä sekä valmistamaan sitä tuleviin liikkumistarpeisiin. Korkealaatuisten tuotteiden ja vahvan T&K-fokuksen avulla pyrimme olemaan alamme edelläkävijä.

SDG 12 – Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

YK:n tavoitteena on varmistaa kestävät kulutus- ja tuotantotavat. Saferoad pyrkii varmistamaan, että kulutuksemme ja tuotantomme ovat aina kestäviä. Olemme ISO14001 sertifioineet suurimman osan tuotantolaitoksistamme, toteuttaneet tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin ja toimittajiemme seulonnan.