Polityka zgodności - Compliance

Saferoad RS Polska

Aby wesprzeć spółki Grupy oraz poszczególnych pracowników w przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz zasad etyki biznesowej, stworzyliśmy Korporacyjny Program Zgodności (Compliance), obejmujący nasz Kodeks Postępowania, politykę zgłaszania nieprawidłowości oraz szczegółowe instrukcje dotyczące zapobieganiu korupcji, działania zgodnie z przepisami antymonopolowymi, ochrony danych osobowych oraz sankcji gospodarczych. Saferoad regularnie prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników w określonych obszarach zgodności w zależności od odpowiedzalności danego pracownika i zgodnie z profilem ryzyka Grupy.

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

Saferoad nie toleruje korupcji w żadnej formie. Jest stanowczo zabronione, by pracownicy lub osoby działające w imieniu firmy przyjmowali, oferowali lub akceptowali dawanie podarunków lub pieniędzy w celu wpłynięcia na działania zawodowe innych osób lub uzyskanie nienależnych korzyści biznesowych. Polityka obowiązuje we wszystkich spółkach Saferoad i dotyczy wszystkich relacji. Szczególna ostrożność jest zalecana w stosunku do pracowników sektora publicznego. Zatrudnianie agentów lub konsultantów działających w imieniu spółek jest ograniczone, ale jeżeli taka sytuacja ma miejsce, muszą oni stosować się do Instrukcji antykorupcyjnej Saferoad.

WOLNA KONKURENCJA

Przepisy prawa dotyczące konkurencji promują i dążą do utrzymania wolnej i sprawiedliwej konkurencji na rynku oraz zabraniają spółkom podejmowania działań ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej. Saferoad popiera zasady określone w TFUE oraz Porozumieniu o EOG i dąży do pełnego przestrzegania międzynarodowych i krajowych przepisów o konkurencji. Poszczególni dyrektorzy zarządzający są odpowiedzialni za to, by każda spółka przestrzegała Polityki zgodności konkurencji Grupy Saferoad oraz odpowiednich przepisów.

OCHRONA DANYCH

Przepisy dotyczące ochrony danych regulują proces zbierania i przetwarzania danych osobowych. Saferoad opracował kompleksową instrukcję, by zagwarantować, że dane zbierane przez firmę są prawidłowo przetwarzane oraz przechowywane w bezpieczny sposób, zgodnie z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

SANKCJE GOSPODARCZE

Sankcje gospodarcze ograniczają stosunki z danymi osobami, podmiotami i rządami i zazwyczaj są związane ze sprawami zagranicznymi, bezpieczeństwem narodowym lub ograniczeniem praw człowieka. Saferoad dąży do przestrzegania praw i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych, opublikowanych przez ONZ, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Stworzyliśmy Instrukcję dot. Sankcji Gospodarczych, zawierającą szczegółowe instrukcje i sposób postępowania, aktualną listę krajów, które mogą stawarzać problemy oraz zalecenia dotyczące przeprowadzenia raportu due diligence i oceny ryzyka.