Zrównoważone postępowanie w biznesie

To esencja naszej misji, siła napędowa naszych działań oraz wizja, która nas napędza. W świecie pełnym złożoności, konsekwentnie dążymy do promowania bezpiecznego, odpowiedzialnego i zrównoważonego środowiska.

Wizja Zero ma kluczowe znaczenie dla naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Reprezentuje nasze holistyczne podejście do eliminacji nie tylko wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń związanych z ruchem drogowym, ale także do znacznego zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

Chcemy wprowadzić trwałe zmiany, które połączą zrównoważony rozwój środowiska, troskę o społeczność i ściśle przestrzegany porządek w naszych działaniach. 

To kompleksowe zobowiązanie podkreśla nasze zaangażowanie w wywieranie pozytywnego i trwałego wpływu na społeczeństwo: Dla każdego życia. Podczas każdej podróży.

Nie tylko spełniamy oczekiwania, ale też stajemy na czele naszej branży, wytyczając ścieżkę w kierunku bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zaangażowanie w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Inicjatywa ONZ Global Impact

Grupa Saferoad jest uczestnikiem programu UN Global Compact. Poprzez uczestnictwo w nim przypieczętowaliśmy nasze zobowiązanie do bycia odpowiedzialnym biznesem poprzez dziesięć zasad zdefiniowanych przez ONZ. Dziesięć zasad wyboru zrównoważonych rozwiązań dotyczy praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Przeczytaj Communication on Progress

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych nakreślają wizjonerskie ramy 17 celów i 169 zadań, mających na celu sprostanie kluczowym wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym do 2030 roku. Cele te nie są jedynie aspiracyjne; dotyczą one krytycznych zagrożeń, chroniąc naszą planetę i zapewniając dobrobyt jej mieszkańcom.

SDG 3 - Dobre zdrowie i samopoczucie

ONZ ma za zadanie zapewnić zdrowe  życieoraz poprawę dobrobytu wszystkich ludzi, niezależnie od wieku. W szczególności, skupia się na poprawie bezpieczeństwa na drogach, co obejmuje cel podrzędny 3.6. Firma Saferoad dostarcza produkty i usługi, które wspierają zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań bezpieczeństwa oraz dzielenie się wiedzą na temat zwiększania bezpieczeństwa na drogach, dążymy do poprawy standardów bezpieczeństwa w całej branży.

SDG 8 - Godna praca i wzrost gospodarczy Celem ONZ jest promowanie trwałego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Saferoad wierzy w różnorodność i nieustannie pracuje nad jej zwiększeniem w naszych procesach rekrutacyjnych, a także zapewnia otwartą kulturę pracy i możliwości dla wszystkich. Saferoad poważnie traktuje interesy swoich pracowników i przestrzega Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).
SDG 9 - Przemysł, innowacje i infrastruktura Celem ONZ jest budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonej industrializacji sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wspieranie innowacji. Saferoad pracuje nad poprawą bezpieczeństwa i odporności infrastruktury oraz przygotowaniem jej na przyszłe potrzeby w zakresie mobilności. Dzięki wysokiej jakości produktom i silnemu ukierunkowaniu na badania i rozwój, chcemy być liderem w naszej branży.
SDG 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Celem ONZ jest zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. Saferoad podejmuje działania w celu zapewnienia, że nasza konsumpcja i produkcja są zawsze zrównoważone. Posiadamy certyfikat ISO14001 dla większości naszych zakładów produkcyjnych, wdrożyliśmy raportowanie emisji gazów cieplarnianych z produkcji i kontroli naszych dostawców.