Ochrana dat

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o. (dále jen SAFEROAD) bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Proto jsme přijali technická a organizační opatření, aby ve společnosti SAFEROAD vždy docházelo k dodržování nařízení o ochraně dat. Všechny online aktivity jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti údajů. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v návaznosti na současný technologický vývoj. V e-mailové komunikaci však nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost údajů, a proto doporučujeme, abyste nám vaše důvěrné informace zasílali poštou.

Tím, že využíváte naše webové stránky, souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí všechny údaje, které odkazují na vás jako na osobu, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je správcem společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o., Plzeňská 666, 330 21 Líně, ČESKÁ REPUBLIKA. Můžete se obrátit na našeho ředitele ochrany údajů, a to buď poštou (s poznámkou „ředitel pro ochranu osobních údajů“), nebo na emailové adrese privacy@saferoad.cz.

(3) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a telefonní číslo, v relevantních případech), budou na naší straně uchovány, aby bylo možno odpovědět na vaše dotazy. Vymažeme údaje, které vzniknou v tomto kontextu, poté, co již není jejich další uchovávání potřebné, nebo jejich zpracování omezíme, pokud existují zákonné požadavky na jejich uchovávání.

(4) Pokud se spoléháme na pověřené poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky, nebo bychom rádi využili vaše údaje k reklamním účelům, podrobněji Vás budeme podrobně informovat o jednotlivých transakcích. V takovémto případě také uvádíme zadaná kritéria pro dobu uchování údajů.

§ 2 Vaše práva

(1) Máte následující práva v souvislosti s vašimi osobními údaji:

 • Podle čl. 15 GDPR, máte právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména si můžete vyžádat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje poskytnuty, plánované období uchovávání údajů, právu na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo odmítnutí, o existenci práva na podání stížnosti, zdroji údajů, pokud nejsou sesbírány od nás, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně relevantních informací o podrobnostech příslušných jednotlivostí;
 • Podle čl. 16 GDPR máte právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • Podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů u nás uložených, s výjimkou případů, kdy je zpracování vyžadováno pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájem nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků;
 • Podle čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud rozporujete jejich přesnost, jejich zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich vymazání, a údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete proto, abyste uplatnili, prokázali nebo obhájili právní nároky, nebo jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • Podle čl. 20 GDPR máte právo na získání vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, nebo na vyžádání přenosu dat k jinému správci;
 • Podle čl. 7 (3) GDPR máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám předtím poskytli. V důsledku vašeho uplatnění tohoto práva nesmíme pokračovat v zpracování dat na základě tohoto souhlasu do budoucna

(2) Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. F) věty 1 GDPR, máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud existují důvody pro to vyplývající z vaší konkrétní situace, nebo pokud je námitka namířena proti přímému marketingu. Ve druhém případě máte obecné právo na námitku, kterou přijmeme, aniž byste museli konkretizovat svou situaci.

Svou žádost/námitku směřujte na adresu holland@saferoad.nl nebo poštou na následující adresu:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC

(3) Máte také právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů na úřadě pro ochranu údajů.

§ 3 Sběr osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) V případě pouze informativního využití našich webových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. V případě, že si chcete prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné k zobrazování našich webových stránek a zajištění jejich stability a zabezpečení (právní základ je uveden v čl. 6 odst. 1 písm. F věty 1 GDPR):

 • zkrácená IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód protokolu HTTP
 • Množství přenesených dat
 • Webová stránka, z níž požadavek vzešel
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

(2) Na našich stránkách používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytvoří a které jsou uloženy ve vašem zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) při návštěvě našeho webu. Soubory cookie nepoškozují zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

(2) Informace jsou uloženy v souboru cookie, což se stane pokaždé, když dojde k použití daného koncového zařízení. To však neznamená, že okamžitě známe vaši totožnost. Využívání cookies jednak slouží k tomu, aby bylo využívání naší nabídky pro vás příjemnější. Například používáme tzv. session cookies, abychom věděli, zda jste již navštívili jednotlivé stránky na našich webových stránkách. Po opuštění našeho webu se tyto automaticky odstraní.

(3) Navíc k vylepšení uživatelské zkušenosti používáme také dočasné soubory cookie, které jsou po určitou dobu uloženy na vašem zařízení. Pokud znovu navštívíte naše stránky a využijete naše služby, automaticky bude zjištěno, že jste již u nás byli, a jaká data jste uvedli a jaká nastavení jste provedli, takže již není nutné je znovu zadávat.

(4) Na druhé straně také používáme soubory cookie, abychom mohli statisticky zaznamenávat používání našich webových stránek a vyhodnocovat tyto údaje za účelem optimalizace naší nabídky (viz část 4). Tyto soubory cookie umožňují automaticky rozpoznat při návštěvě našich stránek, že jste nás již dříve navštívili. Tyto soubory cookie jsou po stanovené době automaticky smazány.

(5) Údaje zpracovávané soubory cookie jsou vyžadovány pro výše uvedené účely, zejména k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 písm. F) věty 1 GDPR.

(6) Většina prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Prohlížeč však můžete nastavit tak, aby ve vašem počítači nedocházelo k žádnému ukládání souborů cookie, nebo aby se před tím, než bude nastaven nový soubor cookie, vždy zobrazilo upozornění. Úplné vypnutí souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

§ 5 Zásuvné moduly pro sociální média

(1) V současné době používáme následující zásuvné moduly pro sociální média: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn]. Využíváme zde tzv. dvouklikové řešení. Jinými slovy, když navštívíte naše stránky, poskytovatelům zásuvných modulů nejsou předávány žádné osobní údaje pouze na základě tohoto kroku. Poskytovatel zásuvného modulu může být označen značkou na kartě nad počátečním písmenem nebo logem. Dáváme vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem zásuvného modulu pomocí tohoto tlačítka. Poskytovatel zásuvného modulu obdrží informaci o tom, že které jste navštívili příslušné webové stránky naší online služby pouze v případě, že kliknete na označené pole a aktivujete ho. Kromě toho budou předány údaje uvedené v odstavci 3 těchto zásad ochrany osobních údajů. V případě společnosti Facebook a Xing je podle příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa ihned po sběru anonymizována. Aktivací zásuvného modulu budou vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli tohoto zásuvného modulu a tamtéž uloženy (u amerických poskytovatelů v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel zásuvných modulů provádí shromažďování dat, zejména prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme vám, abyste před kliknutím na šedé pole odstranili všechny soubory cookie pomocí nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

(2) Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje a činnosti zpracování dat, ani nevíme, jaký je rozsah shromažďování údajů, účel zpracování nebo doby jejich uchovávání. Také nemáme žádné informace o vymazání dat shromážděných poskytovatelem zásuvných modulů.

(3) Poskytovatel zásuvných modulů ukládá shromážděná data o vás, jako profily uživatelů a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu stránek na míru. Takové vyhodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) kvůli prezentaci inzerce založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů; musíte kontaktovat příslušného poskytovatele zásuvných modulů, abyste toto právo mohli uplatnit. Pomocí zásuvných modulů vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás , coby uživatele,zajímavější. Právním základem pro využití zásuvných modulů je Art. 6 odst. 1 písm. F) věty 1 GDPR.

(4) Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele zásuvného modulu účet a jste takto přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u zprostředkovatele zásuvného modulu, vaše údaje,
shromážděné od nás, budou propojeny přímo s vaším stávajícím účtem, který máte u poskytovatele zásuvného modulu. Pokud stisknete aktivační tlačítko, a například pokud odkazujete na stránku, poskytovatel zásuvného modulu také tyto informace uloží k vašemu uživatelskému účtu a sdílí ho veřejně s vašimi kontakty. Doporučujeme pravidelné odhlašování po ukončení využívání sociálních sítí, ale především před aktivací tlačítka, protože to zabrání spárování vašeho profilu u poskytovatele zásuvného modulu.

(5) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování poskytovatele zásuvného modulu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů, které jsou uvedeny níže. Najdete zde další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

(6) Adresy příslušných poskytovatelů zásuvných modulů a adresy URL s jejich vyjádřeními o ochraně osobních údajů:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA;
https://www.facebook.com/policy.php;
Další informace o sběru dat: https://www.facebook.com/help/186325668085084,
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a https: //www.facebook.com/about/privacy/your-info # everyoneinfo

Facebook se podřizuje rámci EU-US Shield Privacy: https://www.privacyshield.gov/EU-USa

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=cs. Google se podřizuje rámci EU-US Shield Privacy: https://www.privacyshield.gov/EU-US.

Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter se podřizuje rámci EU-US Shield Privacy: https://www.privacyshield.gov/EU-US.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; https://www.xing.com/privacy.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se podřizuje rámci EU-US Shield Privacy: https://www.privacyshield.gov/EU-US.

§ 6 Zahrnutí You Tube videí

(1) Videozáznamy YouTube jsme zahrnuli do naší online nabídky, které se nacházejí na adrese https://www.YouTube.com a jsou přímo spustitelné z našich webových stránek. Všechny tyto položky jsou zahrnuty to „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“, což znamená, že pokud video nepřehrajete, nebudou YouTube předány žádné údaje o vás coby o uživateli. Údaje uvedené v odstavci 2 budou předány pouze v případě přehrání videa. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

(2) Když navštívíte webovou stránku, služba YouTube obdrží informaci o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho budou předány údaje uvedené v odstavci 3 těchto zásad ochrany osobních údajů. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Po přihlášení do služby Google budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byla data spojena s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje coby uživatelské profily a používá je pro účely inzerce, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) kvůli prezentaci inzerce založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů; musíte se obrátit na YouTube, abyste mohli toto právo využít.

(3) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a o jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Zde naleznete další informace o možnostech práv a nastavení pro ochranu vašeho soukromí zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a podřizuje se rámci EU-US Shield Privacy: https://www.privacyshield.gov/EU-US.

§ 7 Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

(1) Kromě čistě informativního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud o ně projevíte zájem. K tomu je za běžných okolností třeba poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) Někdy využíváme externí poskytovatele služeb, aby vaše data zpracovávali. Tito poskytovatelé služeb byli pečlivě vybráni a osloveni, a jsou také nuceni dodržovat naše pokyny, a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Dále můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, prosazování našich práv, zejména pro vymáhání pohledávek vyplývajících ze smluvních vztahů a pro ochranu našich legitimních obchodních zájmů s ohledem na námi poskytované poradenství a podporu našich zákazníků, jakož i uzavírání smluv či podobných služeb, které nabízíme společně s partnery. Více informací v této oblasti získáte, když uvedete své osobní údaje v popisu nabídky či níže.

(4) V případě, že naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), informujeme vás o důsledcích této skutečnosti v popisu nabídky.


§ 8 Použití našeho portálu nabídky výrobků

(1) Pokud chcete využít náš portál, musíte se zaregistrovat tak, že zadáte vaší e-mailovou adresu, zvolíte si heslo a své uživatelské jméno. Nejste povinni zadávat vaše skutečné jméno; je možno využít pseudonymy. Pro registraci používáme tzv. double opt-in proces, tzn vaše registrace je dokončena pouze tehdy, pokud jste svou registraci předem potvrdili prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán kliknutím na odkaz v něm obsažený. Pokud vaše potvrzení nebude přijato do [24 hodin], vaše registrace bude automaticky vymazána z naší databáze. Specifikace výše uvedených údajů je povinná; v rámci používání našeho portálu můžete dobrovolně poskytnout všechny další.

(2) Když používáte náš portál, uchováváme vaše údaje vyžadované pro plnění smlouvy, včetně podrobností o způsobu platby, do té doby, dokud svůj přístup nesmažete. Kromě toho uchováváme dobrovolné údaje, které jste nám poskytli, a to po dobu využívání portálu, pokud je sami nevymažete ještě dříve. Veškeré informace lze spravovat a měnit v chráněné zákaznické oblasti. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. F) věty 1 GDPR.

(3) Pokud používáte portál, mohou být vaše údaje zpřístupněny ostatním účastníkům portálu v souladu se smluvními službami. Neregistrovaní členové o vás nedostanou žádné informace. Pro všechny registrované členy bude vaše [uživatelské jméno a fotografie] viditelné, bez ohledu na to, zda jste tuto skutečnost schválili či nikoliv. Váš celý profil s údaji, které jste uvolnili, je také viditelný pro všechny členy, kteří vás potvrdili jako svůj osobní kontakt. Pokud zpřístupníte obsah vašim osobním kontaktům, který neposíláte soukromou zprávou, bude tento obsah viditelný pro třetí strany, pokud k tomu váš osobní kontakt dal svolení. Pokud budete sdílet obsah do veřejných skupin, tento bude viditelný pro všechny registrované členy portálu.

(4) Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména pak údajům souvisejícím s financemi, je spojení šifrováno technologií TLS.

§ 9 Bezpečnost údajů


Během vaší návštěvy našeho webu používáme oblíbenou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obecně se jedná o 256-bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256-bitové šifrování, použijeme místo toho 128bitovou technologii v3. Zda je určitá stránka našeho webu šifrována či nikoliv je znázorněno pomocí ikony klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.
Také přijmeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran k těmto údajům. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v návaznosti na současný technologický vývoj.

§ 10 Změna zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo průběžně aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů, zejména s ohledem na měnící se právní předpisy nebo judikaturu. Proto doporučujeme pravidelně navštěvovat tyto webové stránky, abyste znali způsob ochrany a zpracování vašich údajů.

§ 11 Obecně

My, firma SAFEROAD, bereme i firemní bezpečnost vážně.
Příslušné právní předpisy vyžadují, aby byly osobní údaje zpracovávány způsobem, který zajistí práva subjektů údajů na zachování důvěrnosti a neporušenost jejich údajů. Podle těchto předpisů je zakázáno zpracovávat osobní údaje protiprávně nebo bez povolení nebo úmyslně či neúmyslně porušovat bezpečnost zpracování takovým způsobem, že dojde ke zničení, ztrátě, změně či zpřístupnění nebo povolení přístupu k nim stranám, které k tomu nejsou oprávněny.
Z tohoto důvodu jsou naši zaměstnanci povinni zachovávat mlčenlivost a zejména dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. F), čl. 32 odst. 4 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Zaměstnancům je proto zakázáno zpracovávat, používat nebo zpřístupňovat osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nejsou oprávněni. Pokud jsou externí poskytovatelé služeb nově pověřeni společností SAFEROAD zpracovávat osobní údaje, zavazují se smluvně k tomu, že budou respektovat požadavky čl. 28 GDPR.

Květen 2018