Všeobecné nákupní podmínky

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

1. Rozsah

1.1 Pokud není písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto Všeobecné nákupní podmínky výhradně na smluvní vztahy mezi vámi a námi.

1.2 Vaše rozporné podmínky neplatí ani v případě, že proti nim nebudeme výslovně protestovat nebo objednané zboží bez výhrad přijmeme.

2. Objednávky

2.1 Naše objednávky, jakož i změny nebo doplňky objednávek musí mít písemnou formu.

2.2 Jsme oprávněni bezplatně zrušit naši objednávku, pokud nám ji nepotvrdíte v nezměněné podobě do 2 týdnů od přijetí.

3. Lhůty a důsledky překročení lhůt

3.1 Dohodnuté termíny dodávek a služeb jsou závazné. Pokud lze očekávat zpoždění nebo k nim došlo, musíte nás o tom neprodleně písemně informovat.

3.2 Pokud nedodáte nebo nesplníte v námi stanovené lhůtě odkladu, jsme oprávněni i bez varování odmítnout přijetí, odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu za neplnění. Jsme oprávněni odstoupit, i když zpoždění není vaší vinou.

3.3 Vyhrazujeme si právo požadovat sjednanou smluvní pokutu za nesprávné plnění (§ 341 BGB) až do uhrazení konečné platby.

4. Ceny

4.1 Ceny jsou pevné ceny. Zahrnují veškeré výdaje v souvislosti s dodávkami a službami, které budete poskytovat.

5. Zpracování a dodání

5.1 Subdodávky můžete uzavírat pouze s naším souhlasem, pokud nezahrnují pouze dodávku obchodovatelných dílů. Odvolávky dodávky jsou závazné s ohledem na druh a množství vyvolávaného zboží a dodací lhůtu. Částečné dodávky vyžadují náš souhlas.

5.2 Ke každé dodávce musí být přiložen dodací list s číslem naší objednávky a popisem obsahu podle druhu a množství.

6. Faktury, platby

6.1 Faktury nám musí být předloženy ve dvou vyhotoveních; musíte uvést číslo naší objednávky.

6.2 Váš nárok na poplatek je splatný nejdříve po obdržení zboží a obdržení Vaší faktury. Datum platby je den, kdy naše banka obdržela převodní příkaz nebo kdy byl odeslán šek.

6.3 Platby neznamenají uznání dodávky nebo služby jako v souladu se smlouvou. V případě nesprávné nebo neúplné dodávky nebo služby jsme oprávněni, aniž jsou dotčena naše ostatní práva, v přiměřeném rozsahu bez náhrady zadržet platby z nároků vyplývajících z obchodního vztahu až do řádného splnění.

6.4 Postoupení vašich pohledávek vůči nám na třetí osoby je vyloučeno.

6.5 Nejsme v prodlení s platbou, protože platbu neprovedeme do 30 dnů od data splatnosti a obdržení faktury nebo ekvivalentního prohlášení o platbě. Pokud není čas přijetí faktury nebo platebního výpisu nejistý, nebudeme v prodlení s platbou, protože platbu neprovedeme nejpozději do 30 dnů po datu splatnosti a přijetí dodávky.

7. Bezpečnost, ochrana životního prostředí

7.1 Vaše dodávky a služby musí být v souladu s právními předpisy, zejména s předpisy o bezpečnosti a ochraně životního prostředí včetně nařízení o nebezpečných látkách, ustanoveními ElektroG a bezpečnostními doporučeními příslušných německých odborných komisí nebo profesních sdružení, např. VDE, VDI , DIN. Příslušné certifikáty, certifikáty o zkouškách a důkazy musí být poskytnuty zdarma.

7.2 Při výrobě zboží a obalů nám dodaných nesmí být použity žádné látky poškozující ozonovou vrstvu, např. CFC / CFC, tetrachlormethan, 1.1.1 trichlorethan.

7.3 Při dodávání a poskytování služeb nesete výhradní odpovědnost za dodržování předpisů o prevenci nehod. Jakákoli ochranná zařízení požadovaná poté, stejně jako veškeré pokyny od výrobce, musí být dodány zdarma.

8. Osvědčení o původu, dovozní a vývozní předpisy, zvyky

8.1 U dodávek a služeb, které pocházejí ze země EU mimo Německo, je vaše EU identifikační číslo pro DPH. specifikovat.

8.2 Dovážené zboží musí být dodáno se zaplaceným clem. Zavazujete se, že na své náklady poskytnete veškerá prohlášení a informace požadované podle nařízení (ES) č. 1207 / 2001, abyste umožnili kontroly ze strany celních orgánů a poskytli všechna nezbytná úřední potvrzení.

8.3 V potvrzení objednávky nebo na faktuře uvedete položky, které vyžadují vývozní povolení nebo podléhají předpisům USA o reexportu.

9. Převod rizika, akceptace, vlastnická práva

9.1 Bez ohledu na dohodnutou cenu na nás přechází riziko přijetím na námi uvedenou dodací adresu pro dodávku bez instalace nebo montáže a po úspěšném dokončení našeho převzetí dodávky s instalací nebo montáží. Uvedení do provozu nebo používání nenahrazuje naše prohlášení o přijetí.

9.2 Vlastnické právo k dodanému zboží na nás přechází po zaplacení. Jakákoli prodloužená nebo rozšířená výhrada vlastnictví je vyloučena.

10. Povinnost prošetřovat a oznamovat stížnosti, vyšetřovací úsilí

10.1 Vstupní kontrolu zboží provádíme pouze s ohledem na zevně viditelná poškození a zevně viditelné odchylky v identitě a množství. Takové závady ihned nahlásíme. Vyhrazujeme si právo provést další vstupní kontrolu zboží. Závady také nahlásíme, jakmile budou odhaleny v běžném provozu. V tomto směru se vzdáváte námitky pozdního oznámení vad.

10.2 Pokud vám vrátíme vadné zboží, jsme oprávněni vám účtovat zpět fakturovanou částku plus paušální sazbu 5 % z ceny vadného zboží. Vyhrazujeme si právo prokázat vyšší výdaje. Vyhrazujete si právo poskytnout důkaz o nízkých nebo žádných výdajích.

11. Záruka na věcné a právní vady

11.1 Vadné dodávky musí být neprodleně nahrazeny dodávkami bez závad a vadné služby musí být bez závad opakovány. V případě vývojových nebo konstrukčních chyb jsme oprávněni okamžitě uplatnit práva uvedená v bodě 11.4.

11.2 Jakákoli oprava vadných dodávek nebo služeb vyžaduje náš souhlas. Riziko nesete po dobu, kdy předmět dodávky nebo služby není v naší úschově.

11.3 V naléhavých případech - zejména jde-li o ohrožení bezpečnosti provozu nebo o zabránění mimořádně vysokým škodám - jsme oprávněni odstranit drobné závady a v případě Vašeho prodlení s odstraněním závady, např.

11.4 Pokud závadu neodstraníte v přiměřené dodatečné lhůtě, která vám byla stanovena, můžeme dle našeho uvážení odstoupit od smlouvy nebo snížit odměnu a dodatečně požadovat náhradu škody nebo náhradu nákladů.

11.5 Dodané zboží musí být zbaveno práv třetích stran. Při dodávání programů pro zpracování dat jste odpovědní za zajištění toho, že máte všechna nezbytná práva k předávání programů.

11.6 Záruční doba na vady materiálu je 30 měsíců od přechodu rizika v souladu s oddílem 9. Záruční doba je pozastavena po dobu, která začíná odesláním našeho oznámení o vadách a končí okamžikem, kdy přijmeme bezvadnou dodávku nebo službu. . U části dodávky nebo služby, která byla opravena nebo vyměněna nebo byla opakována, začíná lhůta uvedená ve větě 1 znovu běžet od převzetí bezvadné dodávky nebo služby.

11.7 Pokud musíte dodat nebo provést v souladu s našimi plány, výkresy nebo jinými speciálními požadavky, považuje se shoda dodávky nebo služby s požadavky za výslovně zaručenou. Pokud se dodávka nebo služba odchyluje od požadavků, máme okamžitě nárok na práva uvedená v bodě 11.4.

11.8 Naše zákonná práva zůstávají nedotčena.

12. Opakované selhání výkonu

12.1 Pokud po písemném upozornění poskytnete v podstatě stejné nebo podobné dodávky nebo služby, které jsou vadné nebo opožděné, jsme oprávněni okamžitě odstoupit. V tomto případě naše právo na odstoupení zahrnuje i dodávky a služby, které jste povinni nám v budoucnu poskytnout na základě tohoto nebo jiného smluvního vztahu.

13. Odškodnění v případě věcných a právních vad

13.1 Zprošťujete nás všech nároků, které proti nám vznesou třetí strany – bez ohledu na právní základ – z důvodu věcné nebo právní vady nebo jiné chyby produktu, který jste dodali, a uhradíte nám nezbytné náklady na naše právní stíhání v tomto považovat.

14. Technická dokumentace, nástroje, výrobní zařízení

14.1 Námi poskytnuté technické podklady, nástroje, pracovní normované listy, výrobní zařízení atd. zůstávají naším vlastnictvím; všechna autorská práva nám zůstávají. Musí nám být vráceny, včetně všech vyhotovených duplikátů, ihned po provedení objednávky, bez vyžádání; V tomto ohledu nejste oprávněni uplatňovat zadržovací právo. Uvedené položky smíte použít pouze k realizaci objednávky a nesmíte je předávat nebo jinak zpřístupňovat neoprávněným třetím osobám. Kopírování nebo rozmnožování uvedených položek je povoleno pouze v rozsahu nezbytně nutném k provedení objednávky.

14.2 Pokud pro nás vytvoříte položky uvedené v části 14.1 věta 1 částečně nebo zcela na naše náklady, použije se obdobně část 14.1, čímž se stáváme (spolu)vlastníky našeho podílu na výrobních nákladech s vytvořením. Tyto položky pro nás ukládáte zdarma; Vaše práva ve vztahu k předmětu můžeme kdykoli získat tím, že nahradíme veškeré neamortizované výdaje a budeme požadovat vrácení předmětu.

15. Poskytování materiálů

15.1 Námi poskytnutý materiál zůstává naším majetkem a musíte jej bezplatně as péčí obezřetného obchodníka skladovat odděleně od vašich ostatních věcí a označit jako náš majetek. Může být použit pouze k provedení naší objednávky. Jakékoli poškození dodaného materiálu musíte nahradit.

15.2 Pokud zpracujete poskytnutý materiál nebo jej přeměníte, bude tato činnost prováděna naším jménem. Stáváme se přímým vlastníkem zde vytvořených nových položek. Tvoří-li poskytnutý materiál pouze část nových věcí, máme nárok na spoluvlastnictví k novým věcem v poměru, který odpovídá hodnotě poskytnutého materiálu v nich obsaženého.

16. Důvěrnost

16.1 S informacemi, které od nás v souvislosti s objednávkou obdržíte, jste povinni nakládat jako s důvěrnými a nepředávat je třetím osobám, pokud nám neprokážete, že jste o těchto informacích již věděli nebo je následně obdrželi od třetí osoby. k tomu oprávněn byl zpřístupněn bez jakékoli povinnosti mlčenlivosti nebo byl obecně přístupný nebo se tak stal později, aniž byste za to nesl odpovědnost.

16.2 Výroba pro třetí strany, vystavení produktů vyrobených speciálně pro nás, zejména podle našich plánů, výkresů nebo jiných zvláštních požadavků, publikace týkající se objednávek a služeb, jakož i odkazy na tyto objednávky třetím stranám vyžadují naši předchozí písemnou souhlas.

16.3 Rádi bychom upozornili, že my a případně společnosti s námi přidružené ve skupině společností uchováváme osobní údaje, které souvisejí s naším obchodním vztahem s vámi.

17. Různé

17.1 Místem plnění je v každém případě uvedená dodací adresa.

17.2 Jste-li obchodník, je místem soudní příslušnosti sídlo společnosti Saferoad RRS GmbH podle těchto podmínek. Jsme však také oprávněni vás kontaktovat ve vašem místě.

17.3 Platí právo Spolkové republiky Německo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních ustanovení německého mezinárodního práva soukromého.

17.4 Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek zcela nebo částečně neplatné, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení nebo zbývajících částí těchto ustanovení.

18. Kodex chování dodavatele

18.1 Rádi bychom zdůraznili, že pracujeme v souladu s naším Kodexem chování dodavatele. Aktuální verzi si můžete prohlédnout zde.


SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
330 21 Líně - Sulkov

T +420 377 226 226
E-Mail plzen@saferoad.cz