Všeobecné obchodní podmínky

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

I. Rozsah

1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují – s výhradou odstavce 2 – na všechny – včetně budoucích – smluv s obchodními společnostmi, právnickými osobami podle veřejného práva a zvláštními fondy veřejného práva týkající se dodávek a dalších služeb, včetně smluv o dílo a dodání ne - zastupitelné předměty. Platí také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nebudou znovu výslovně sjednány. Odlišné podmínky druhé smluvní strany (dále jen kupující), které výslovně neuznáváme, jsou pro nás nezávazné, i když proti nim výslovně nevzneseme námitky. Následující prodejní podmínky platí i v případě, že objednávku provedeme bez výhrad, přestože jsme si vědomi protichůdných nebo odlišných podmínek.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se nepoužijí v případech uvedených v odstavci 1, pokud je naše nabídka podána v rámci výběrového řízení podle VOB/A nebo jiných veřejných zakázek.

II.Nabídka a uzavření smlouvy

1. Naše nabídky se mohou změnit a jsou nezávazné, pokud to výslovně neuvedeme jako závazné. Ústní dohody a ujištění našich zaměstnanců v souvislosti s uzavřením smlouvy se stávají závaznými až naším písemným potvrzením.

Informace v potvrzení objednávky mají přednost před následujícími předpisy.

2. Objednávku, která se kvalifikuje jako nabídku na uzavření kupní smlouvy, můžeme přijmout do dvou týdnů zasláním potvrzení objednávky nebo odesláním objednaného zboží ve stejné lhůtě, pokud nebyla výslovně dohodnuta kratší nebo delší závazná lhůta.

3. Veškeré dohody uzavřené mezi zákazníkem a námi o provedení, doplnění a/nebo změně smlouvy jsou závazné pouze tehdy, jsou-li učiněny nebo potvrzeny písemně. Odstoupení od smlouvy písemné formy vyžaduje rovněž písemnou formu.

4. Informace v brožuře, vzory nebo vzorky nepředstavují žádnou záruku kvality nebo trvanlivosti, pokud to není výslovně písemně dohodnuto.

5. Vyhrazujeme si naše vlastnictví, autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke všem ilustracím, výpočtům, výkresům a dalším dokumentům. Zákazník je smí předat třetím osobám pouze s naším písemným souhlasem, bez ohledu na to, zda jsme je označili jako důvěrné.

III. Ceny 

1. Platí ceny a podmínky sjednané při uzavření smlouvy. Jedná se o ceny netto, které se zpravidla počítají plus DPH platná v den fakturace.

2. Pokud není dohodnuto jinak, ceny jsou ze závodu nebo ze skladu, bez balného, ​​dopravy, poštovného, ​​pojištění, vykládky a zřízení.

Vzhledem k tomu, že zboží odebíráme z různých výrobních závodů nebo skladů, mohou se ceny v jednotlivých případech lišit. Konkrétní informace od nás obdržíte na vyžádání.

3. Pokud se cla nebo jiné náklady třetích stran, které jsou součástí sjednané ceny, změní nebo vzniknou později než čtyři týdny po uzavření smlouvy, jsme oprávněni cenu v přiměřeném rozsahu změnit.

IV. Platební podmínky

1.
Není-li dohodnuto nebo v našich fakturách uvedeno jinak, je reklamace splatná do 30 kalendářních dnů od doručení bez slevy a musí být uhrazena tak, abychom měli k částce přístup v den splatnosti. Náklady na platební transakce nese zákazník.

Sleva je možná pouze se zvláštní písemnou dohodou. V případě plateb šekem se platba považuje za uskutečněnou až při proplacení šeku.

2.
Zákazník má právo na kompenzaci pouze tehdy, pokud byly protinároky právně zjištěny, námi uznány nebo jsou nesporné. Kupující je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinárok je založen na stejném smluvním vztahu.

V. Dodací a servisní lhůta

1.
Pokud není dohodnuto jinak, termíny dodání nebo termíny se vztahují k datu odeslání nebo vyzvednutí zboží.

Pokud nebyly výslovně dohodnuty jako závazné, představují dodací termíny nebo termíny výhradně nezávazné informace.

Námi stanovená dodací lhůta začíná běžet až po vyjasnění technických otázek.

Není-li možné dodržet nezávazný termín dodání, musí kupující stanovit přiměřenou lhůtu pro dodání v délce minimálně 3 týdnů.

2.
Pokud je podkladová smlouva transakcí na dobu určitou ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 BGB nebo § 376 HGB, odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními. Totéž platí, pokud je kupující oprávněn tvrdit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy zanikl v důsledku prodlení s dodáním, za které odpovídáme. V tomto případě je naše odpovědnost omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody, pokud zpoždění dodávky není způsobeno úmyslným porušením smlouvy, za kterou jsme odpovědní, přičemž zavinění našich zástupců nebo zástupců lze přičíst nám.

Pokud jsme v prodlení s výše uvedeným a zákazníkovi v důsledku toho vznikne škoda, je tato omezena na 0,5 % za každý započatý týden dodávky, ale celkem maximálně na 5 % z hodnoty té části celkové dodávky, která není způsobeno zpožděním, za které odpovídáme, nelze použít včas nebo v souladu se smlouvou.

Toto omezení odpovědnosti platí i pro nároky na náhradu škody, špatné plnění a/nebo nároky na náhradu zmařených výdajů uplatněné v souladu se zákonnými ustanoveními.

Omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody vzniklé hrubým nedbalým nebo úmyslným porušením povinnosti nebo na škody vzniklé zaviněnou újmou na životě, těle nebo zdraví.


3.
Naše dodací povinnost je pozastavena, dokud je kupující v prodlení se splatnou platbou. Nepředvídatelná provozní narušení, zmeškané dodací lhůty nebo výpadky dodávek ze strany našich dodavatelů, pracovníků, nedostatek energie nebo surovin, stávky, výluky, potíže při obstarávání dopravních prostředků, narušení provozu, úřední příkazy a případy vyšší moci osvobozují dotčenou stranu od odpovědnosti po dobu trvání rušení a v rozsahu jeho účinku Povinnost dodat nebo přijmout.

4.
Jakákoli další odpovědnost za jakékoli zpoždění dodávky, za které neseme odpovědnost, je vyloučena. Ostatní právní nároky a práva kupujícího, která mu náleží vedle nároku na náhradu škody z důvodu zpoždění dodávky, za které odpovídáme, zůstávají nedotčeny.

5.
Jsme oprávněni kdykoli provést dílčí dodávky a dílčí služby, pokud je to pro zákazníka přiměřené.

VI. Převod rizika/přeprava/balení

1.
Nakládka a expedice se provádí bez pojištění na riziko kupujícího.

Jakékoli dodatečné náklady způsobené zvláštními požadavky zákazníka na přepravu ponese zákazník.

Nebezpečí zničení, ztráty nebo poškození zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho expedice z provozovny/skladu výrobce nebo v případě vyzvednutí zákazníkem jeho zpřístupněním. Je-li ve výjimečných případech dohodnuto dodání na stavbu, musí tak učinit výslovně a písemně.

2.
Nepřebíráme zpět přepravní materiál a všechny ostatní obaly v souladu s vyhláškou o obalech; palety jsou vyloučeny. Odběratel je povinen zajistit likvidaci obalů na vlastní náklady.

3.
Na žádost a náklady kupujícího pojistíme dodávku přepravním pojištěním.

VII. Záruka/odpovědnost

1.
Nároky kupujícího z vad existují pouze tehdy, pokud kupující řádně splnil své povinnosti kontroly a oznámení o vadách v souladu s § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).

2.
V případě oprávněné reklamace vad jsme povinni poskytnout následné plnění s vyloučením práv kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny (snížení), pokud nejsme z důvodu právních předpisů oprávněni následné plnění odmítnout. Kupující nám musí poskytnout přiměřenou lhůtu pro následné plnění. Doplňkové plnění lze dle uvážení kupujícího provést odstraněním vady (opravou) nebo dodáním nového zboží. V případě odstranění vady poneseme nezbytné náklady, pokud se tyto nenavýší z důvodu, že se předmět smlouvy nachází v jiném místě než v místě plnění.

3.
V případě následného dodání bezvadné věci neneseme náklady na demontáž a přepravu vadné věci ani náklady na instalaci nové věci dodané jako náhradní.

4.
Pokud se dodatečné plnění nezdaří, může kupující dle svého uvážení požadovat snížení kupní ceny (snížení) nebo odstoupit od smlouvy. Náprava se považuje za neúspěšnou druhým neúspěšným pokusem, pokud další pokusy o nápravu nejsou pro kupujícího vzhledem k předmětu smlouvy přiměřené a přiměřené. Zákazník může uplatnit nároky na náhradu škody za následujících podmínek z důvodu vady pouze v případě, že následné plnění selhalo. Právo kupujícího uplatnit další nároky na náhradu škody za následujících podmínek zůstává nedotčeno.

5.
Záruční nároky zákazníka zanikají po uplynutí jednoho roku od dodání zboží zákazníkovi, pokud jsme závadu podvodně nezatajili; v tomto případě platí právní předpisy.

6.
Bez ohledu na výše uvedené a následující omezení odpovědnosti odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními za škody na životě, těle a zdraví, které vznikly z nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností námi, našimi zákonnými zástupci nebo našimi zástupci, jakož i pokud jde o škody, na které se vztahuje odpovědnost v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek. Jsme odpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními za škody, na které se nevztahuje věta 1 a které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy, jakož i na podvodu ze strany nás, našich právních zástupců nebo našich zástupců.

V tomto případě je však odpovědnost za škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody, pokud jsme my, naši zákonní zástupci nebo naši zástupci nejednali úmyslně. V rozsahu, v jakém jsme na zboží nebo jeho části poskytli záruku za jakost a/nebo trvanlivost, ručíme také v rámci této záruky. Odpovídáme však pouze za škody, které jsou způsobeny nedostatkem zaručené kvality nebo trvanlivosti, ale nevzniknou přímo na zboží, pokud je riziko takového poškození jednoznačně pokryto zárukou za jakost a trvanlivost.

7.
Odpovídáme také za škody, které způsobíme prostým nedbalým porušením takových smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se kupující pravidelně spoléhá a může spoléhat. Jsme však odpovědní pouze v případě, že škoda je obvykle spojena se smlouvou a je předvídatelná.

8.
Jakákoli další odpovědnost je vyloučena bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku; To se týká zejména deliktních nároků nebo nároků na náhradu zmařených výdajů místo plnění. V rozsahu, v jakém je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to také pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zaměstnanců, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

9.
Nároky zákazníka na náhradu škody z vady se promlčují po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Pokud jsme my, naši zákonní zástupci nebo naši zástupci způsobili újmu na životě, těle nebo zdraví, nebo pokud jsme my, naši zákonní zástupci jednali úmyslně nebo s hrubou nedbalostí, nebo pokud naši prostí zástupci jednali úmyslně, budou nároky na náhradu škody uplatnit zákonné promlčecí lhůty.

VIII. Výhrada vlastnictví

1.
Dodané zboží (rezervované zboží) zůstává naším majetkem až do splnění všech nároků, včetně všech nároků na zůstatek běžného účtu, které máme vůči zákazníkovi nyní nebo v budoucnu. V případě chování kupujícího v rozporu se smlouvou, např. B. Prodlení s platbou, máme právo vzít si zpět rezervované zboží po stanovení přiměřené lhůty. Přijmeme-li zpět rezervované zboží, jedná se o odstoupení od smlouvy, pokud zabavíme vyhrazené zboží, jedná se o odstoupení od smlouvy. Rezervované zboží jsme oprávněni použít po jeho zpětném převzetí. Po odečtení příslušné částky za náklady na těžbu musí být výtěžek z těžby započten proti částkám, které nám dluží zákazník.

2.
S rezervovaným zbožím musí kupující zacházet šetrně. Veškeré údržbové a kontrolní práce, které jsou nutné, musí kupující provést včas na své náklady.

3.
Kupující je oprávněn vyhrazené zboží řádně prodat a/nebo použít v obchodním styku, pokud není v prodlení s platbou. Zástavy nebo postoupení kolaterálu jsou nepřípustné. Kupující na nás tímto v plném rozsahu postupuje pohledávky vyplývající z dalšího prodeje nebo jiného právního důvodu (pojištění, delikt) týkající se vyhrazeného zboží (včetně všech zůstatkových pohledávek z běžných účtů) jako zajištění; Přijímáme zadání. Odvolatelně opravňujeme kupujícího k inkasu nám postoupených pohledávek na jeho účet vlastním jménem. Povolení k inkasu lze kdykoli odvolat, pokud zákazník řádně neplní své platební povinnosti. Kupující rovněž není oprávněn postoupit tuto pohledávku za účelem vymáhání pohledávky faktoringem, pokud to současně nezakládá povinnost faktora poskytnout protiplnění ve výši pohledávky přímo nám, dokud z naší strany ještě pohledávky existují. vůči kupujícímu.

4.
Jakékoli zpracování nebo transformace vyhrazeného zboží kupujícím bude vždy prováděna naším jménem. Pokud bude rezervované zboží zpracováno s jinými položkami, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému zboží v poměru hodnoty rezervovaného zboží (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování. Pro nový předmět vzniklý zpracováním platí totéž, co pro rezervované zboží. V případě, že je vyhrazené zboží neoddělitelně smícháno s jiným zbožím, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému zboží v poměru hodnoty rezervovaného zboží (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k druhému smíšenému zboží. položky v době míchání. Má-li být věc kupujícího v důsledku smíchání považována za hlavní věc, kupující a my se dohodneme, že na nás přechází poměrné spoluvlastnictví k této věci; Tímto převod přijímáme. Kupující pro nás uchová naše výsledné výhradní nebo společné vlastnictví předmětu v bezpečí.

5.
Pokud k vyhrazenému zboží přistupují třetí osoby, zejména zabavení, kupující upozorní na naše vlastnictví a neprodleně nás upozorní, abychom mohli vymáhat naše vlastnická práva. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit právní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, je za to odpovědný kupující.

6.
Jsme povinni uvolnit cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťované pohledávky o více než 10 %; Jsme odpovědní za výběr cenných papírů k uvolnění.

IX. Místo plnění / jurisdikce / rozhodné právo

1.
Místem plnění a výlučnou jurisdikcí pro dodávky a platby (včetně šekových a směnečných nároků), jakož i veškeré spory vzniklé mezi námi a zákazníkem ze smluv uzavřených mezi námi a ním, je adresa Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov

2.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí výhradně právem platným v České Republice

X. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, nebude tím dotčena právní platnost zbývajících ustanovení.

Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením účinným, jehož účel se co nejvíce přibližuje ustanovení opomenutému. Totéž platí, pokud je ve smlouvě mezera.