Leveransvillkor

 Allmänna leveransvillkor 

Leveransvillkor 

För materielleveranser gäller ABM 07.  

För entreprenader gäller AB04, SVBRF räcke 18 samt eventuella bilagor. Om inget annat anges på offert/order så gäller generella 
leveransvillkor - fritt vårt lager EXW, leveranser görs från centrallager i Köping, emballage debiteras. Beställda lagervaror levereras normalt inom sju arbetsdagar efter order om inte annat överenskommits. 
För eventuella transportskador ansvaras ej. Eventuella transportskador noteras på fraktsedel. Godsmottagning på av Saferoad levererat gods görs av beställare. Kontrollera skick, skador, samt att leveranser motsvarar beställt materiel! Reklamation på eventuellt skadat gods skall göras inom sju dagar efter att godset tagit emot. Anmärkningar efter sju dagar accepteras ej. 

 
Priser 

De priser som anges avser alltid priset exklusive, vid varje tidpunkt, gällande moms. Saferoad RRS Sverige AB reserverar sig för ev. prishöjningar som ligger utanför vår kontroll. Prisjusteringar kan komma att ske.


Betalningsvillkor 

Vid försäljning gäller betalning mot efterkrav. Sedvanlig kreditprövning görs. Kredittid normalt 30 dagar netto om inte annat överenskommits. 
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 12%. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla. Om inte anmärkningar framställs inom denna tid förlorar köparen rätten att göra gällande eventuella fel. 
 

Returer 

Vid eventuell retur av materiel skall kund komma överens med berörd säljare om retur. 
Returblankett fylls i av kund, och bifogas vid retur: 
 
➢ Projektnummer 
➢ Kontaktperson 
➢ telefonnummer och mailadress 
➢ Anledning till retur 
➢ Bilder på färdigpackat gods, antal kolli, mått och vikt 
 
Returer till ett värde understigande 1 000kr krediteras ej. Återköp görs om varan returneras i oskadat skick med ett returavdrag på 35%. Om 
varan inte är i fullgott skick vid vår godsmottagning har Saferoad RRS Sverige AB rätt till större returavdrag. Produkten ska ingå i vårt 
lagersortiment. Vi godkänner ej retur av anpassade, radievalsade produkter eller produkter som utgått ur vårt sortiment. Retur skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter vårt fakturadatum. Beslut om eventuellt krediteringsbelopp avgörs efter vår mottagningskontroll. 
Beställaren sörjer för returtransport och fraktkostnad, materiel returneras till lager i Köping: 
 
Saferoad RRS Sverige AB 
Avisera: RETURGODS (ordernummer) 
Nya Hamnvägen 13
731 36  Köping. 
 
 

Annullering 

Vi godkänner inte annullering av påbörjad order för kundunika produkter eller produkter vi normalt inte lagerhåller.  

 

Produktförändring 

Saferoad RRS Sverige AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar, dock så länge inte produktens prestanda påverkas. 
 


Garanti 

För våra produkter gäller garantitid om 5 år, förbrukningsartiklar undantaget. 
 


Ansvar 

Saferoad RRS Sverige AB ansvarar ej för någon typ av följdkostnader som kan uppstå på grund av felaktigt produktval eller felaktigt montage (även vid hävning) t.ex. produktionsbortfall, utebliven ersättning eller annan skada för köpare eller vara som överlåtits till tredje part. Detta gäller även för skada på produkt framställda av köpare eller tredje part. 

 

Återtaganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga det sålda objektet till dess köparen fullgjort samtliga sina förpliktelser enligt kontrakt. Det är vid straffansvar förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest använda sig varan eller del därav, innan kontraktet slutbetalts. 


Övrigt 

Lagstadgade miljö- och skrotningsavgifter tillkommer på de produktgrupper det berör. Vi reserverar oss för eventuella feltryck och ändringar när det gäller produkter, mått och bestämmelser som görs av våra leverantörer eller certifierande myndigheter och provningsanstalter.