Hälsa och säkerhet

Det är vårt kärnåtagande att varje medlem i Saferoad-familjen återvänder hem oskadd varje dag, och vi kämpar för en nollvisionsstrategi för arbetsrelaterade olyckor och skador. Säkerhet är inte bara en policy; det är invävt i vår kulturs struktur.

I strävan efter excellens inom hälsa och säkerhet, formar vi aktivt en arbetsplats som inkluderar säkerhet i varje uppgift. Vårt engagemang strävar efter att säkerställa att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för att mildra alla risker som kan äventyra hälsan, säkerheten och välfärden för våra anställda och de som påverkas av vår verksamhet eller anläggningar.

Centralt i vårt säkerhetsmandat är det koncernövergripande hälso- och säkerhetsprogram. Detta omfattande initiativ är ryggraden i vår säkerhetsverksamhet, och erbjuder en uppsättning verktyg utformade för att hjälpa både ledning och anställda att lokalisera kritiska och potentiella risker. Programmet förstärks ytterligare av etablerade rutiner, vilket ger vårt team möjlighet att känna igen och utvärdera risker som är naturliga i deras dagliga verksamhet.

En integrerad del av vår säkerhetskultur är proaktiv rapportering av faror. Genom att uppmuntra transparent kommunikation katalogiseras varje identifierad risk med avsikten att förhindra framtida incidenter. Detta fokus på att övervaka, bedöma och ta itu med olyckor – oavsett omfattning – förkroppsligar vår proaktiva strategi för ständiga förbättringar av våra säkerhetsprotokoll.

Den lokala ledningen på varje Saferoad-anläggning har ett nyckelansvar: att garantera en säker arbetsmiljö och att säkerställa att alla system och protokoll för säker verksamhet implementeras effektivt. Detta ansvarstagande säkerställer att integriteten hos våra säkerhetsåtgärder upprätthålls på alla nivåer av vår verksamhet.